Shia.az SonUmidTv media
sitename
Hz.Peyğəmbərin uzaqdan ziyarəti.
  Əşhədu ən la ilahə illəllah, vəhdəhu la şərikə ləh, və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və rəsuluh, və ənnəhu səyyidul əvvəlinə vəl axirin, və ənnəhu səyyidul ənbiyai vəl mursəlin, Əllahummə səlli ələyhi və əla əhli bəytihil əimmətit təyyibin.
Əssəlamu ələykə ya rəsu-ləllah, əssəlamu ələykə ya xəliləllah, əssəlamu ələykə ya nəbiyyəllah, əssəlamu ələykə ya səfiyyəllah, əssəlamu ələykə ya rəhmətəllah, əssəlamu ələykə ya xiyərətəllah, əssəlamu ələykə ya həbibəllah, əssəlamu ələykə ya nəcibəllah, əssəlamu ələykə ya xatəmən nəbiyyin, əssəlamu ələykə ya səyyidəl mursəlin, əssəlamu ələykə ya qaimən bil qist, əssəlamu ələykə ya fatihəl xəyr, əssəlamu ələykə ya mə`dinəl vəhyi vət tənzil, əssəlamu ələykə ya mubəlliğən ənillah, əssəlamu ələykə əyyuhəs siracul munir, əssəlamu ələykə ya mubəşşir, (əssəlamu ələykə ya nəzir,) əssəlamu ələykə ya munzir, əssəlamu ələykə ya nurəl-lahilləzi yustəzau bih, əssəlamu ələykə və əla əhli bəytikət təyyibinət tahirinəl hadinəl məhdiyyin, əssəlamu ələykə və əla cəddikə Əbdil Muttəlibi və əla əbikə Əbdillah, əssəlamu əla ummikə Aminətə binti Vəhb, əssəlamu əla əmmikə Həmzətə səyyidəş şuhəda, əssə-lamu əla əmmikəl Əbbasibni Əbdil Muttəlib, əssəlamu əla əmmikə və kəfilikə Əbi Talib, əssəlamu əla ibni əmmikə Cə`fərinit Təyyari fi cinanil xuld, əssəlamu ələykə ya Muhəmməd, əssəlamu ələykə ya Əhməd, əssəlamu ələykə ya huccətəllahi ələl əvvəlinə vəl axirin, vəs sabiqə ila taəti rəbbil aləmin, vəl muhəyminə əla rusulihi vəl xatimə liənbi-yaih, vəş şahidə əla xəlqihi vəş şəfiə iləyhi vəl məkinə lədəyh, vəl mutaə fi mələkutihil əhmə-də minəl əvsafil Muhəmməd, lisairil əşrafil kərimə indər rəbb, vəl mukəlləmə min vərail hucubil faizə bis sibaq, vəl faitə ənil lihaq, təslimə arifin bihəqqikə mu`tərifin bit təqsiri fi qiyamihi bivacibik, ğəyri munkirin məntəha iləyhi min fəzlik, muqinin bil məzidati min rəbbik, mu`minin bil kitabil munzəli ələykə muhəl-lilin həlaləkə muhərrimin həra-mək, əşhədu ya rəsuləllahi məə kulli şahid, və ətəhəmməluha ən kulli cahid, ənnəkə qəd bəlləğtə risalati rəbbik, və nəsəhtə liummətimkə və cahədtə fi səbili rəbbik, və sədə`tə biəmrihi vəhtəməltəl əza fi cənbih, və dəəvtə ila səbilihi bil hikməti vəl məv`izətil həsənətil cəmiləh, və əddəytəl həqqəlləzi kanə ələykə və ənnəkə qəd rəuftə bil mu`-minin, və ğəluztə ələl kafirin, və əbədtəllahə muxlisən hətta ətakəl yəqin, fəbələğəllahu bikə əşrəfə məhəllil mukərrəmin, və ə`la mənazilil muqərrəbin, və ərfəə dərəcatil mursəlin, həysu la yəlhəqukə lahiq, və la yə-fuqukə faiqun və la yəsbiqukə sabiq, və la yətməu fi idrakikə tami`, əlhəmdu lillahilləzistən-qəzəna bikə minəl hələkəti və hədana bikə minəz zəlaləh, və nəvvərəna bikə minəz zulməh, fəcəzakəllahu ya rəsuləllahi min məb`usin əfzələ ma caza (cəza), nəbiyyən ən ummətihi və rəsulən əmmən ursilə iləyhi biəbi əntə və ummi, ya rəsu-ləllahi zurtukə arifən bihəqqik, muqirrən bifəzlikə mustəbsirən bizəlaləti mən xaləfəkə və xaləfə əhli bəytik, arifən bil hudəlləzi əntə ələyh, biəbi əntə və ummi və nəfsi və əhli və mali və vələdi, əna usəlli ələykə kəma səlləllahu ələyk, və səlla ələykə məlaikətəhu və ənbi-yauhu və rusuluh, səlatən mutətabiətən vafirətən mutə-vasiləh, lənqitaə ləha və la əmədə və la əcəl, səlləllahu ələykə və əla əhli bəytikət təy-yibinət tahirinə kəma əntum əhluh.
Əllahumməc`əl cəvamiə sə-ləvatikə və nəvamiyə bərə-katik, və fəvazilə xəyratikə və şəraifə təhiyyatik, və təsli-matikə və kəramatikə və rəhə-matik, və sələvati məlaikətikəl muqərrəbin, və ənbiyaikəl mursəlinə və əimmətikəl mun-təcəbinə və ibadikəs salihin, və əhlis səmavati vəl ərzin, və mən səbbəhə ləkə ya rəbbəl aləminə minəl əvvəlinə vəl axirin, əla Muhəmmədin əbdikə və rəsulikə və şahidik, və nə-biyyikə və nəzirikə və əminikə və məkinik, və nəciyyikə və nə-cibikə və həbibikə və xəlilik, və səfiyyikə və səfvətikə və xas-sətikə və xalisətik, və rəhmə-tikə və xəyri xiyərətikə min xəlqik, nəbiyyir rəhməti və xazinil məğfirəh, və qaidil xəyri vəl bərəkəh, və munqizil ibadi minəl hələkəh, biiznikə və daiyhim ila dinikəl qəyyimi biəmrikə əvvəlin nəbiyyinə misaqa, və axirihim məb`əsə-nilləzi ğəməstəhu fi bəhril fəziləh, vəl mənzilətil cəliləti vəd dərəcətir rəfiəh, vəl mərtəbətil xətirəh, və əvdə`-təhul əslabət tahirəh, və nəqəl-təhu minha iləl ərhamil mutəh-hərəh, lutfən minkə ləhu və təhənnunən minkə ələyh, iz vəkkəltə lisəvnihi və hərasətihi və həfzih, və həyatətihi min qudrətikə əynən asiməh, həcəbtə biha ənhu mədanisəl əhri və məaibəs sifah, hətta rəfə`tə bihi nəvazirəl ibad, və əhyəytə bihi məytəl bilad, biən kəşəftə ən nuri viladətihi zuləməl əstar, və əlbəstə hərəməkə bihi hulələl ənvar, Əllahummə fəkəma xəsəstəhu bişərəfi hazihil mərtəbətil kəriməh, və zuxri hazihil mənqəbətil əziməh, səlli ələyhi kəma vəfa biəhdik, və bəlləğə risalatikə və qatələ əhləl cuhudi əla təvhidik, və qətəə rəhiməl kufri fi i`zazi dinik, və ləbisə səvbəl bəlva fi muca-hədəti ə`daik, və əvcəbtə ləhu bikulli əzən məssəh, əv kəydin əhəssə bihi minəl fiətilləti havələt qətləh, fəzilətən təfuqul fəzail, və yəmliku bihəl cəzilə min nəvalik, və qəd (fələqəd) əsərrəl həsrətə və əxfəz zəfrətə və təcərrəəl ğussəh, və ləm yə-təxəttə ma məssələ ləhu vəhyuk (mussilə min vəhyik), Əlla-hummə səlli ələyhi və əla əhli bəytihi səlatən tərzaha ləhum, və bəlliğhum minna təhiyyətən kəsirəh, və səlamən və atina min lədunkə fi (min) muvala-tihim fəzlən və ihsanən və rəhmətən və ğufrana, innəkə zul fəzlil əzim.
Əllahummə innəkə qultə linəbiyyikə Muhəmmədin səl-ləllahu ələyhi və alih, və ləv ənnəhum iz zələmu ənfusəhum cauk, fəstəğfərullahə vəstəğfərə ləhumur rəsul, ləvəcədullahə təvvabən rəhima, və ləm əhzur zəmanə rəsulikə ələyhi və alihis səlam, Əllahummə və qəd zurtuhu rağibən taibən min səyyii əməli, və mustəğfirən ləkə min zunubi, və muqirrən ləkə biha və əntə ə`ləmu biha minni, və mutəvəccihən iləykə binəbiy-yikə nəbiyyir rəhməh, sələva-tukə ələyhi və alih, vəc`əlnil-lahummə bimuhəmmədin və əhli bəytih, indəkə vəcihən fid dunya vəl axirəti və minəl muqərrəbin, ya Muhəmmədu ya rəsuləllahi biəbi əntə və ummi, ya nəbiyyəllah ya səy-yidə xəlqillah, inni ətəvəccəhu bikə iləllahi rəbbikə və rəbbi, liyəğfirə li zunubi və yətəqəb-bələ minni əməli, və yəqziyə li həvaici, fəkun li şəfiən ində rəbbikə və rəbbi, fəni`məl məs`ulul məvla rəbbi, və ni`-məş şəfiu əntə ya Muhəmməd, ələykə və əla əhli bəytikəs səlam, Əllahummə və əvcib li minkəl məğfirətə vər rəhmətə vər rizqəl vasiət təyyibən nafi`, kəma əvcəbtə limən əta nəbiy-yəkə Muhəmmədən sələvatukə ələyhi və alih, və huvə həyyun fəəqərrə ləhu bizunubih, vəs-təğfərə ləhu rəsulukə ələyhi və alihis səlam, fəğəfərtə ləhu bi-rəhmətikə ya ərhəmər rahimin, Əllahummə və qəd əmməltukə və rəcəvtukə və qumtu bəynə yədəyk, və rəğibtu iləykə əm-mən sivak, və qəd əmməltu cə-zilə səvabik, və inni ləmuqirrun (muqirrun) ğəyru munkir, və taibun iləykə mimməqtərəft, və aizun bikə fi hazəl məqami mimma qəddəmtu minəl ə`ma-lilləti təqəddəmtə iləyyə fiha, və nəhəytəni ənha və əv`ədtə ələyhəl iqab, və əuzu bikərəmi vəchikə ən tuqiməni məqaməl xizyi vəz zull, yəvmə tuhtəku fihil əstaru və təbdu fihil əsrari vəl fəzaih, və tər`ədu fihil fəraisu yəvməl həsrəti vən nədaməh, yəvməl afikəti yəv-məl azifəti yəvmət təğabun, yəvməl fəsli yəvməl cəzai yəv-mən kanə miqdaruhu xəmsinə əlfə sənəh, yəvmən nəfxəti yəvmə tərcufur racifətu tət-bəuhər radifəh, yəvmən nəşri yəvməl ərs, yəvmə yəqumun nasu lirəbbil aləmin, yəvmə yəfirrul mər`u min əxihi və ummihi və əbihi və sahibətihi və bənih, yəvmə təşəqqəqul ərzu və əknafus səma, yəvmə tə`ti kullu nəfsin tucadilu ən nəfsiha, yəvmə yurəddunə iləl-lahi fəyunəbbiuhum bima əmilu, yəvmə la yuğni məvlən ən məvlən şəy`a, və la hum yunsərunə illa mən rəhiməllah, innəhu huvəl əzizur rəhim, yəvmə yurəddunə ila alimil ğəybi vəş şəhadəh, yəvmə yurəddunə iləllahi məvlahumul həqq, yəvmə yəxrucunə minəl əcdasi sira`a, kəənnəhum ila nusubin yufizun, və kəənnəhum cəradun muntəşir, muhtiinə iləd dai iləllahi yəvməl vaqiəh, yəvmə turəccul ərzə rəcca, yəvmə təkunus səmau kəl muhl, və təkunul cibalu kəl ihn, və la yus`əlu həmimun həmimən yəvməş şahidi vəl məşhud, yəvmə təkunul məla-ikətu səffən səffa, Əlla-hummərhəm məvqifi fi zalikəl yəvmi biməvqifi fi hazəl yəvm, və la tuxzini fi zalikəl məvqif (il yəvm), bima cənəytu əla nəfsi, vəc`əl ya rəbbi fi zalikəl yəvmi məə əvliyaikə muntələqi, və fi zumrəti Muhəmmədin və əhli bəytihi ələyhimus səlami məhşəri vəc`əl həvzəhu məv-ridi və fil ğurril kirami məs-dəri, və ə`tini kitabi biyəmini hətta əfuzə bihəsənati, və tubəyyizə bihi vəchi və tuyəs-sirə bihi hisabi, və turəccihə bihi mizani, və əmziyə məəl faizinə min ibadikəs salihin, ila rizvanikə və cinanikə ilahəl aləmin, Əllahummə inni əuzu bikə min ən təfhəzəni fi zalikəl yəvm, bəynə yədəyil xəlayiqi bicərirəti, əv ən əlqəl xizyə vən nədamətə bixətiəti, əv ən tuzhi-rə fihi səyyiati əla həsənati, əv ən tunəvvihə bəynəl xəlayiqi bi ismi, ya kərimu ya kərim, əl əfvəl əfv, əs sətrəs sətr, Əlla-hummə və əuzu bikə min ən yə-kunə fi zalikəl yəvmi fi məva-qifil əşrari məvqifi, əv fi məqamil əşqiyai məqami, və iza məyyəztə bəynə xəlqik, fəsuqtə kullən biə`malihim zu-mərən ila mənazilihim, fəsuqni birəhmətikə fi ibadikəs salihin, və fi zumrəti əvliyaikəl muttə-qin, ila cənnatikə ya rəbbəl aləmin.
Əssəlamu ələykə ya rəsuləl-lah, əssəlamu ələykə əyyuhəl bəşirun nəzir, əssəlamu ələykə əyyuhəs siracul munir, əssəla-mu ələykə əyyuhəs səfiru bəy-nəllahi və bəynə xəlqih, əşhədu ya rəsuləllahi ənnəkə kuntə nurən fil əslabiş şamixəh, vəl ərhamil mutəhhərəh, ləm tu-nəcciskəl cahiliyyətu biəncasi-ha, və ləm tulbiskə min mudlə-himmati siyabiha, və əşhədu ya rəsuləllahi ənni mu`minun bikə və bil əimməti min əhli bəytik, muqinun bicəmii ma ətəytə bihi razin mu`min, və əşhədu ənnəl əimmətə min əhli bəytikə ə`lamul huda, vəl urvətul vus-qa, vəl huccətu əla əhlid dunya, Əllahummə la təəlhu axirəl əhdi min ziyarəti nəbiyyikə ələyhi və alihis səlam, və in təvəffəytəni fəinni əşhədu fi məmati əla ma əşhədu ələyhi fi həyati, ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə lək, və ənnə Muhəmmədən əbdukə və rəsuluk, və ənnəl əimmətə min əhli bəytihi əvli-yauk, və ənsarukə və hucəcukə əla xəlqik, və xuləfaukə fi ibadikə və ə`lamukə fi biladik, və xuzzanu ilmikə və həfəzətu sirrikə və təracimətu vəhyik, Əllahummə səlli əla Muhəm-mədin və ali Muhəmməd, və bəlliğ ruhə nəbiyyikə Muhəm-mədin və alih, fi saəti hazihi və fi kulli saətin təhiyyətən minni və səlama, vəs səlamu ələykə ya rəsuləllahi və rəhmətullahi və bərəkatuh, la cəələhullahu axirə təslimi ələyk.
Əssəlamu ələykə əyyuhən nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuh, əssəlamu ələykə əyyuhən nəbiyyul mursəl, vəl vəsiyyul Murtəza vəs səyyi-dətul kubra, vəs səyyidətuz Zəhra, vəs sibtanil muntəcə-ban, vəl əvladul ə`lamu vəl umənaul muntəcəbun (mustəx-zənun), ci`tunqitaən iləykum və ila abaikum, və vələdikumul xələfi əla bərəkətil həqq, fəqəlbi ləkum musəllimun və nusrəti ləkum muəddəh, hətta yəhkuməllahu bidinih, fəməə-kum məəkum la məə əduvvi-kum, inni ləminəl qailinə bifəz-likum, muqirrun birəc`ətikum, la unkiru lillahi qudrətən və la əz`umu illa ma şaəllah, subha-nəllahi zil mulki vəl mələkut, yusəbbihullahə biəsmaihi cə-miu xəlqih, vəs səlamu əla ər-vahikum və əcsadikum, vəs səlamu ələykum və rəhmətul-lahi və bərəkatuh.
İnəllahə və məlaikətəhu yu-səllunə ələn nəbiyy, ya əyyu-həlləzinə amənu səllu ələyhi və səllimu təslima, Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və barik əla Mu-həmmədin və ali Muhəmməd, və təhənnən əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və səllim əla Muhəmmədin və ali Muhəm-məd, kəəfzəli ma səlləytə və barəktə və tərəhhəmtə və tə-hənnəntə və səlləmtə əla İbra-himə və ali İbrahim, innəkə həmidun məcid, Əllahummə ə`ti Muhəmmədənəl vəsilətə vəş şərəfə vəl mənzilətəl kəri-məh, Əllahumməc`əl Muhəm-mədən və alə Muhəmməd, ə`zə-məl xəlayiqi kullihim şərəfən yəvməl qiyaməh, və əqrəbəhum minkə məq`əda, və əvcəhəhum indəkə yəvməl qiyaməti caha, və əfzələhum indəkə mənzilətən və nəsiba, Əllahummə ə`ti Muhəmmədən əşrəfəl məqam, və hibaəs səlami və şifaətəl islam, Əllahummə və əlhiqna bihi ğəyrə xəzaya və la nakisinə və la nadimin, və la mubəddilinə ilahəl həqqi amin.
[  أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّهُ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ أَنَّهُ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَئِمَّةِ الطَّيِّبِينَ 
السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيلَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَجِيبَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا قَائِما بِالْقِسْطِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا فَاتِحَ الْخَيْرِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مَعْدِنَ الْوَحْيِ وَ التَّنْزِيلِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُبَلِّغا عَنِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السِّرَاجُ الْمُنِيرُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُبَشِّرُ [السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَذِيرُ] السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُنْذِرُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي يُسْتَضَاءُ بِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَ عَلَى جَدِّكَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ عَلَى أَبِيكَ عَبْدِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَى أُمِّكَ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ السَّلامُ عَلَى عَمِّكَ حَمْزَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ السَّلامُ عَلَى عَمِّكَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ السَّلامُ عَلَى عَمِّكَ وَ كَفِيلِكَ أَبِي طَالِبٍ السَّلامُ عَلَى ابْنِ عَمِّكَ جَعْفَرٍ الطَّيَّارِ فِي جِنَانِ الْخُلْدِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَحْمَدُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ السَّابِقَ إِلَى طَاعَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الْمُهَيْمِنَ عَلَى رُسُلِهِ وَ الْخَاتِمَ لِأَنْبِيَائِهِ وَ الشَّاهِدَ عَلَى خَلْقِهِ وَ الشَّفِيعَ إِلَيْهِ وَ الْمَكِينَ لَدَيْهِ وَ الْمُطَاعَ فِي مَلَكُوتِهِ الْأَحْمَدَ مِنَ الْأَوْصَافِ الْمُحَمَّدَ لِسَائِرِ الْأَشْرَافِ الْكَرِيمَ عِنْدَ الرَّبِّ وَ الْمُكَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبِ الْفَائِزَ بِالسِّبَاقِ وَ الْفَائِتَ عَنِ اللِّحَاقِ تَسْلِيمَ عَارِفٍ بِحَقِّكَ مُعْتَرِفٍ بِالتَّقْصِيرِ فِي قِيَامِهِ بِوَاجِبِكَ غَيْرِ مُنْكِرٍ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِكَ مُوقِنٍ بِالْمَزِيدَاتِ مِنْ رَبِّكَ مُؤْمِنٍ بِالْكِتَابِ الْمُنْزَلِ عَلَيْكَ مُحَلِّلٍ حَلالَكَ مُحَرِّمٍ حَرَامَكَ أَشْهَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَعَ كُلِّ شَاهِدٍ وَ أَتَحَمَّلُهَا عَنْ كُلِّ جَاحِدٍ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاتِ رَبِّكَ وَ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ رَبِّكَ وَ صَدَعْتَ بِأَمْرِهِ وَ احْتَمَلْتَ الْأَذَى فِي جَنْبِهِ وَ دَعَوْتَ إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ الْجَمِيلَةِ وَ أَدَّيْتَ الْحَقَّ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ وَ أَنَّكَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ غَلُظْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصا حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكَ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ وَ أَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ حَيْثُ لا يَلْحَقُكَ لاحِقٌ وَ لا يَفُوقُكَ فَائِقٌ وَ لا يَسْبِقُكَ سَابِقٌ وَ لا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِكَ طَامِعٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الْهَلَكَةِ وَ هَدَانَا بِكَ مِنَ الضَّلالَةِ وَ نَوَّرَنَا بِكَ مِنَ الظُّلْمَةِ فَجَزَاكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ مَبْعُوثٍ أَفْضَلَ مَا جَازَى [جَزَى‏] نَبِيّا عَنْ أُمَّتِهِ وَ رَسُولا عَمَّنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ زُرْتُكَ عَارِفا بِحَقِّكَ مُقِرّا بِفَضْلِكَ مُسْتَبْصِرا بِضَلالَةِ مَنْ خَالَفَكَ وَ خَالَفَ أَهْلَ بَيْتِكَ عَارِفا بِالْهُدَى الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ وَلَدِي أَنَا أُصَلِّي عَلَيْكَ كَمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ صَلَّى عَلَيْكَ مَلائِكَتُهُ وَ أَنْبِيَاؤُهُ وَ رُسُلُهُ صَلاةً مُتَتَابِعَةً وَافِرَةً مُتَوَاصِلَةً لا انْقِطَاعَ لَهَا وَ لا أَمَدَ وَ لا أَجَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ كَمَا أَنْتُمْ أَهْلُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَوَامِعَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَ فَوَاضِلَ خَيْرَاتِكَ وَ شَرَائِفَ تَحِيَّاتِكَ وَ تَسْلِيمَاتِكَ وَ كَرَامَاتِكَ وَ رَحَمَاتِكَ وَ صَلَوَاتِ مَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ وَ أَئِمَّتِكَ الْمُنْتَجَبِينَ وَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ وَ مَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ شَاهِدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ نَذِيرِكَ وَ أَمِينِكَ وَ مَكِينِكَ وَ نَجِيِّكَ وَ نَجِيبِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ خَلِيلِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ صَفْوَتِكَ وَ خَاصَّتِكَ وَ خَالِصَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ خَيْرِ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ خَازِنِ الْمَغْفِرَةِ وَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ وَ مُنْقِذِ الْعِبَادِ مِنَ الْهَلَكَةِ بِإِذْنِكَ وَ دَاعِيهِمْ إِلَى دِينِكَ الْقَيِّمِ بِأَمْرِكَ أَوَّلِ النَّبِيِّينَ مِيثَاقا وَ آخِرِهِمْ مَبْعَثا الَّذِي غَمَسْتَهُ فِي بَحْرِ الْفَضِيلَةِ وَ الْمَنْزِلَةِ الْجَلِيلَةِ وَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَ الْمَرْتَبَةِ الْخَطِيرَةِ وَ أَوْدَعْتَهُ الْأَصْلابَ الطَّاهِرَةَ وَ نَقَلْتَهُ مِنْهَا إِلَى الْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لُطْفا مِنْكَ لَهُ وَ تُحَنُّنا مِنْكَ عَلَيْهِ إِذْ وَكَّلْتَ لِصَوْنِهِ وَ حِرَاسَتِهِ وَ حِفْظِهِ وَ حِيَاطَتِهِ مِنْ قُدْرَتِكَ عَيْنا عَاصِمَةً حَجَبْتَ بِهَا عَنْهُ مَدَانِسَ الْعَهْرِ وَ مَعَايِبَ السِّفَاحِ حَتَّى رَفَعْتَ بِهِ نَوَاظِرَ الْعِبَادِ وَ أَحْيَيْتَ بِهِ مَيْتَ الْبِلادِ بِأَنْ كَشَفْتَ عَنْ نُورِ وِلادَتِهِ ظُلَمَ الْأَسْتَارِ وَ أَلْبَسْتَ حَرَمَكَ بِهِ حُلَلَ الْأَنْوَارِ اللَّهُمَّ فَكَمَا خَصَصْتَهُ بِشَرَفِ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ الْكَرِيمَةِ وَ ذُخْرِ هَذِهِ الْمَنْقَبَةِ الْعَظِيمَةِ صَلِّ عَلَيْهِ كَمَا وَفَى بِعَهْدِكَ وَ بَلَّغَ رِسَالاتِكَ وَ قَاتَلَ أَهْلَ الْجُحُودِ عَلَى تَوْحِيدِكَ وَ قَطَعَ رَحِمَ الْكُفْرِ فِي إِعْزَازِ دِينِكَ وَ لَبِسَ ثَوْبَ الْبَلْوَى فِي مُجَاهَدَةِ أَعْدَائِكَ وَ أَوْجَبْتَ لَهُ بِكُلِّ أَذًى مَسَّهُ أَوْ كَيْدٍ أَحَسَّ بِهِ مِنَ الْفِئَةِ الَّتِي حَاوَلَتْ قَتْلَهُ فَضِيلَةً تَفُوقُ الْفَضَائِلَ وَ يَمْلِكُ بِهَا الْجَزِيلَ مِنْ نَوَالِكَ وَ قَدْ [فَلَقَدْ] أَسَرَّ الْحَسْرَةَ وَ أَخْفَى الزَّفْرَةَ وَ تَجَرَّعَ الْغُصَّةَ وَ لَمْ يَتَخَطَّ مَا مَثَّلَ لَهُ وَحْيُكَ [مُثِّلَ مِنْ وَحْيِكَ‏] اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ صَلاةً تَرْضَاهَا لَهُمْ وَ بَلِّغْهُمْ مِنَّا تَحِيَّةً كَثِيرَةً وَ سَلاما وَ آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ فِي [مِنْ‏] مُوَالاتِهِمْ فَضْلا وَ إِحْسَانا وَ رَحْمَةً وَ غُفْرَانا اِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
اللَّهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ لِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابا رَحِيما وَ لَمْ أَحْضُرْ زَمَانَ رَسُولِكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلامُ اللَّهُمَّ وَ قَدْ زُرْتُهُ رَاغِبا تَائِبا مِنْ سَيِّئِ عَمَلِي وَ مُسْتَغْفِرا لَكَ مِنْ ذُنُوبِي وَ مُقِرّا لَكَ بِهَا وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا مِنِّي وَ مُتَوَجِّها إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاجْعَلْنِي اللَّهُمَّ بِمُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ عِنْدَكَ وَجِيها فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا سَيِّدَ خَلْقِ اللَّهِ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللَّهِ رَبِّكَ وَ رَبِّي لِيَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ يَتَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلِي وَ يَقْضِيَ لِي حَوَائِجِي فَكُنْ لِي شَفِيعا عِنْدَ رَبِّكَ وَ رَبِّي فَنِعْمَ الْمَسْئُولُ الْمَوْلَى رَبِّي وَ نِعْمَ الشَّفِيعُ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ السَّلامُ اللَّهُمَّ وَ أَوْجِبْ لِي مِنْكَ الْمَغْفِرَةَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الرِّزْقَ الْوَاسِعَ الطَّيِّبَ النَّافِعَ كَمَا أَوْجَبْتَ لِمَنْ أَتَى نَبِيَّكَ مُحَمَّدا صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ حَيٌّ فَأَقَرَّ لَهُ بِذُنُوبِهِ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُ رَسُولُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلامُ فَغَفَرْتَ لَهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ وَ قَدْ أَمَّلْتُكَ وَ رَجَوْتُكَ وَ قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ رَغِبْتُ إِلَيْكَ عَمَّنْ سِوَاكَ وَ قَدْ أَمَّلْتُ جَزِيلَ ثَوَابِكَ وَ إِنِّي لَمُقِرٌّ [مُقِرٌّ] غَيْرُ مُنْكِرٍ وَ تَائِبٌ إِلَيْكَ مِمَّا اقْتَرَفْتُ وَ عَائِذٌ بِكَ فِي هَذَا الْمَقَامِ مِمَّا قَدَّمْتُ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَقَدَّمْتَ إِلَيَّ فِيهَا وَ نَهَيْتَنِي عَنْهَا وَ أَوْعَدْتَ عَلَيْهَا الْعِقَابَ وَ أَعُوذُ بِكَرَمِ وَجْهِكَ أَنْ تُقِيمَنِي مَقَامَ الْخِزْيِ وَ الذُّلِّ يَوْمَ تُهْتَكُ فِيهِ الْأَسْتَارُ وَ تَبْدُو فِيهِ الْأَسْرَارُ وَ الْفَضَائِحُ وَ تَرْعَدُ فِيهِ الْفَرَائِصُ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْآفِكَةِ يَوْمَ الْآزِفَةِ يَوْمَ التَّغَابُنِ يَوْمَ الْفَصْلِ يَوْمَ الْجَزَاءِ يَوْما كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ يَوْمَ النَّفْخَةِ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ يَوْمَ النَّشْرِ يَوْمَ الْعَرْضِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ وَ أَكْنَافُ السَّمَاءِ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا يَوْمَ يُرَدُّونَ إِلَى اللَّهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئا وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ يَوْمَ يُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ يُرَدُّونَ إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ وَ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْوَاقِعَةِ يَوْمَ تُرَجُّ الْأَرْضُ رَجّا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَ لا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيما يَوْمَ الشَّاهِدِ وَ الْمَشْهُودِ يَوْمَ تَكُونُ الْمَلائِكَةُ صَفّا صَفّا اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِمَوْقِفِي فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ لا تُخْزِنِي فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ [الْيَوْمِ‏] بِمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي وَ اجْعَلْ يَا رَبِّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَعَ أَوْلِيَائِكَ مُنْطَلَقِي وَ فِي زُمْرَةِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ مَحْشَرِي وَ اجْعَلْ حَوْضَهُ مَوْرِدِي وَ فِي الْغُرِّ الْكِرَامِ مَصْدَرِي وَ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي حَتَّى أَفُوزَ بِحَسَنَاتِي وَ تُبَيِّضَ بِهِ وَجْهِي وَ تُيَسِّرَ بِهِ حِسَابِي وَ تُرَجِّحَ بِهِ مِيزَانِي وَ أَمْضِيَ مَعَ الْفَائِزِينَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ إِلَى رِضْوَانِكَ وَ جِنَانِكَ إِلَهَ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تَفْضَحَنِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَلائِقِ بِجَرِيرَتِي أَوْ أَنْ أَلْقَى الْخِزْيَ وَ النَّدَامَةَ بِخَطِيئَتِي أَوْ أَنْ تُظْهِرَ فِيهِ سَيِّئَاتِي عَلَى حَسَنَاتِي أَوْ أَنْ تُنَوِّهَ بَيْنَ الْخَلائِقِ بِاسْمِي يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ الْعَفْوَ الْعَفْوَ السَّتْرَ السَّتْرَ اللَّهُمَّ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي مَوَاقِفِ الْأَشْرَارِ مَوْقِفِي أَوْ فِي مَقَامِ الْأَشْقِيَاءِ مَقَامِي وَ إِذَا مَيَّزْتَ بَيْنَ خَلْقِكَ فَسُقْتَ كُلا بِأَعْمَالِهِمْ زُمَرا إِلَى مَنَازِلِهِمْ فَسُقْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَ فِي زُمْرَةِ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ إِلَى جَنَّاتِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ 
السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْبَشِيرُ النَّذِيرُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السِّرَاجُ الْمُنِيرُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السَّفِيرُ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ أَشْهَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ كُنْتَ نُورا فِي الْأَصْلابِ الشَّامِخَةِ وَ الْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَ لَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَهِمَّاتِ ثِيَابِهَا وَ أَشْهَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكَ وَ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ مُوقِنٌ بِجَمِيعِ مَا أَتَيْتَ بِهِ رَاضٍ مُؤْمِنٌ وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ أَعْلامُ الْهُدَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلامُ وَ إِنْ تَوَفَّيْتَنِي فَإِنِّي أَشْهَدُ فِي مَمَاتِي عَلَى مَا أَشْهَدُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِي أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَوْلِيَاؤُكَ وَ أَنْصَارُكَ وَ حُجَجُكَ عَلَى خَلْقِكَ وَ خُلَفَاؤُكَ فِي عِبَادِكَ وَ أَعْلامُكَ فِي بِلادِكَ وَ خُزَّانُ عِلْمِكَ وَ حَفَظَةُ سِرِّكَ وَ تَرَاجِمَةُ وَحْيِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَلِّغْ رُوحَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي سَاعَتِي هَذِهِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ تَحِيَّةً مِنِّي وَ سَلاما وَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ تَسْلِيمِي عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ وَ الْوَصِيُّ الْمُرْتَضَى وَ السَّيِّدَةُ الْكُبْرَى وَ السَّيِّدَةُ الزَّهْرَاءُ وَ السِّبْطَانِ الْمُنْتَجَبَانِ وَ الْأَوْلادُ الْأَعْلامُ وَ الْأُمَنَاءُ الْمُنْتَجَبُونَ [الْمُسْتَخْزَنُونَ‏] جِئْتُ انْقِطَاعا إِلَيْكُمْ وَ إِلَى آبَائِكُمْ وَ وَلَدِكُمُ الْخَلَفِ عَلَى بَرَكَةِ الْحَقِّ فَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بِدِينِهِ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لا مَعَ عَدُوِّكُمْ إِنِّي لَمِنَ الْقَائِلِينَ بِفَضْلِكُمْ مُقِرٌّ بِرَجْعَتِكُمْ لا أُنْكِرُ لِلَّهِ قُدْرَةً وَ لا أَزْعُمُ إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ يُسَبِّحُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ جَمِيعُ خَلْقِهِ وَ السَّلامُ عَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَ أَجْسَادِكُمْ وَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ
اِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيما اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدا الْوَسِيلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الْمَنْزِلَةَ الْكَرِيمَةَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدا وَ آلَ مُحَمَّدٍ أَعْظَمَ الْخَلائِقِ كُلِّهِمْ شَرَفا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَقْرَبَهُمْ مِنْكَ مَقْعَدا وَ أَوْجَهَهُمْ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَاها وَ أَفْضَلَهُمْ عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَ نَصِيبا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدا أَشْرَفَ الْمَقَامِ وَ حِبَاءَ السَّلامِ وَ شَفَاعَةَ الْإِسْلامِ اللَّهُمَّ وَ أَلْحِقْنَا بِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَ لا نَاكِثِينَ وَ لا نَادِمِينَ وَ لا مُبَدِّلِينَ إِلَهَ الْحَقِّ آمِين
www.ehlibeyt.info #SonUmidTv
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Həzrət Muhəmmədin (s) mehriban və yumşaq rəftarı
Həzrət Muhəmmədin (s) mehriban və yumşaq rəftarı
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Ziyarəti
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Ziyarəti
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
Cümə günün duası
Cümə günün duası
“Əşərat duası”  Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
“Əşərat duası” Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
“Ərbəin” gününə məxsus əməlləri
“Ərbəin” gününə məxsus əməlləri
Qurban bayramının namazı
Qurban bayramının namazı
Qurban bayramı və həmin günün əməlləri haqqında qısa məlumat.
Qurban bayramı və həmin günün əməlləri haqqında qısa məlumat.
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının  əməllərli
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının əməllərli
Dəhvul-ərz”gecəsinin əməlləri
Dəhvul-ərz”gecəsinin əməlləri
Fitr bayramı haqqında bilmədiklərimiz
Fitr bayramı haqqında bilmədiklərimiz
QƏDR GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ
QƏDR GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ
Ramazan ayının 17-ci gününün duası
Ramazan ayının 17-ci gününün duası
Ramazan ayının 12-ci gününün duası:
Ramazan ayının 12-ci gününün duası:
Ramazan ayının 10-cu gününün duası
Ramazan ayının 10-cu gününün duası
Ramazan ayının 5-ci gününün duası
Ramazan ayının 5-ci gününün duası
Xoş gəldin Ramazan! Bu Gecənin əməlləri
Xoş gəldin Ramazan! Bu Gecənin əməlləri
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Peyğəmbərin (s) şərə qarşı duası...
Peyğəmbərin (s) şərə qarşı duası...
Şaban ayının əməlləri
Şaban ayının əməlləri
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(3)
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(3)
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(2)
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(2)
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(1)
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(1)
Xanım Zəhra (s.ə) əhli-sünnə güzgüsündə (2)
Xanım Zəhra (s.ə) əhli-sünnə güzgüsündə (2)
Xanım Zəhra (s.ə) əhli-sünnə güzgüsündə (1)
Xanım Zəhra (s.ə) əhli-sünnə güzgüsündə (1)
İMAM ZAMANIN (Ə.F.) CÜMƏ GÜNÜNDƏ ZİYARƏTNAMƏSİ
İMAM ZAMANIN (Ə.F.) CÜMƏ GÜNÜNDƏ ZİYARƏTNAMƏSİ
Cümə günün duası
Cümə günün duası
Mövlüd təbtiki və bu günün əməlləri:
Mövlüd təbtiki və bu günün əməlləri:
Sual:“Uxuvvət” hədisi imam Əli (əleyhis-salam)-ın hansı fəzilətlərini sübut edir?
Sual:“Uxuvvət” hədisi imam Əli (əleyhis-salam)-ın hansı fəzilətlərini sübut edir?
Namazdan sonra oxunan ziyarət namə
Namazdan sonra oxunan ziyarət namə
Cəfəri Təyyar namazı
Cəfəri Təyyar namazı
NAMAZIN Qılınma qaydası
NAMAZIN Qılınma qaydası
Əhli-Beytə (əleyhimus salam)sədəqənin haram olmasının fəlsəfəsi nədir? Bu haqda hədis varmı?
Əhli-Beytə (əleyhimus salam)sədəqənin haram olmasının fəlsəfəsi nədir? Bu haqda hədis varmı?
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))