Shia.az SonUmidTv media
sitename
Əhd duası

İmam Cəfər Sadiq (ə) dan nəql olunub ki, buyurur: «Hər kəs bu «Əhd duasını» qırx gün oxuyarsa, bizim Qaimimiz (Həzrəti Mehdi (ə)-ın) köməkçilərindən olar. O həzrətin zuhurundan qabaq vəfat edərsə, Allah taala onu həzrət Mehdi (ə)-ın xidmətində olmaq üçün qəbirdən xaric edər. Həmçinin Allah taala bu duanın hər bir kəlməsi müqabilində ona min savab kəramət edib, onun min günahını bağışlayar».

Bismillahir-rəhmanir-rəhim
Əllahummə Rəbbən-nuril-əzim, və Rəbbəl-kursiyyir-rəfi`, və Rəbbəl-bəhril-məscur, və munzilət-tovrati vəl-incili vəz-zəbur, və Rəbbəz-zilli vəl-hərur, və munziləl-Qur`anil-əzim, və Rəbbəl-məlaikətil-muqərrəbin, vəl-ənbiyai vəl-mursəlin.
Allahummə inni əs`əlukə bivəchikəl-kərim, və binuri vəchikəl-munir, və mulkikəl-qədim, ya Həyyu ya Qəyyum, əs`əlukə bismikəl-ləzi əşrəqət bihis-səmavatu vəl-ərəzun, və bismikəl-ləzi yəsləhu bihil-əvvəlunə vəl-axirun, ya həyyən qəblə kulli həyy, və ya həyyən bə`də kulli həyy, və ya həyyən hinə la həyy, ya muhyiyəl-movta və mumitəl-əhya, ya həyyu la ilahə illa ənt.
Allahummə bəlliğ movlanəl-imaməl-Hadiyəl-Məhdiyyəl-Qaimə bi əmrik, sələvatullahi ələyhi və əla abaihit-tahirin, ən cəmiil-mu`mininə vəl-mu`minat, fi məşariqil-ərzi və məğaribiha, səhliha və cəbəliha və bərriha və bəhriha və ənni və ən validəyyə minəs-sələvati zinətə ərşillah, və midadə kəlimatihi və ma əhsahu ilmuh, və əhatə bihi kitabuh.
Allahummə inni ucəddidu ləhu fi səbihəti yovmi haza və ma iştu min əyyami əhdən və əqdən və bəy`ətən ləhu fi unuqi, la əhulu ənha və la əzulu əbəda.
Allahumməcə`lni min ənsarihi və ə`vanih, vəz-zabbinə ənhu vəl-musariinə iləyhi fi qəzai həvaicih, vəl-mumtəsilinə li əvamirih, vəl-muhaminə ənh, vəs-sabiqinə ila iradətih, vəl-mustəşhədinə bəynə yədəyh.
Allahummə in halə bəyni və bəynəhul-movtul-ləzi cəəltəhu əla ibadikə hətmən məqziyya, fəəxricni min qəbri mu`təzirən kəfəni, şahirən səyfi, mucərridən qənati, muləbbiyən də`vətəd-dai` fil-haziri vəl-badi.
Əllahummə ərinit-təl`ətər-rəşidətə vəl-ğurrətəl-həmidəh, vəkhul naziri bi nəzrətin minni iləyh, və əccil fərəcəhu və səhhil məxrəcəh, və ovsi` mənhəcəhu vəsluk bi məhəccətəh, və ənfiz əmrəhu vəşdud əzrəh, və`murillahummə bihi biladəkə və əhyi bihi ibadək, fə innəkə qultə və qovlukəl-həqq: "zəhərəl-fəsadu fil-bərri vəl-bəhri bima kəsəbət əydin-nas" fəəzhirillahummə ləna vəliyyəkə vəbnə binti Nəbiyyik, əl-musəmma bismi Rəsulikə hətta la yəzfərə bişəy`in minəl-batili illa məzzəqəhu və yuhiqqəl-həqqə və yuhəqqiqəh, vəc`əlhullahummə məfzəən liməzlumi ibadik, və nasirən limən la yəcidu ləhu nasirən ğəyrək, və mucəddidən lima uttilə min əhkami kitabik, və muşəyyidən lima vərədə min ə`lami dinikə və sunəni Nəbiyyik, səlləllahu ələyhi və alih, vəc`əlhullahummə mimmən həssəntəhu min bə`sil-mu`tədin.
Əllahummə və surrə Nəbiyyəkə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alih, bi ru`yətihi və mən təbiəhu əla də`vətih, vərhəmistikanətəna bə`dəh.
Əllahumməkşif hazihil-ğummətə ən hazihil-umməti bi huzurih, və əccil ləna zuhurəh, "innəhum yərovnəhu bəidən və nərahu qəriba", birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin. (Sonra 3 dəfə əlini sağ buduna vurub hər dəfəsində bu sözləri de:) Əl-əcəl, əl-əcəl, ya movlayə, ya Sahibəz-zəman. Əl-əcəl, əl-əcəl ya movlayə, ya Sahibəzzaman, Əl-əcəl, əl-əcəl ya movlayə, ya Sahibəzzaman"

TƏRCÜMƏSİ

İlahi, ey əzəmətli nurun Rəbbi, ey uca kürsünün Rəbbi, ey təlatümlü dəryanın Rəbbi, ey Tövratı, Incili və Zəburu nazil edən, ey sərin kölgəliyin və yandırıcı küləyin Rəbbi, ey əzəmətli Qur`anı nazil edən, ey müqərrəb mələklərin, mürsəllərin və Peyğəmbərlərin Rəbbi!
İlahi, Səndən istəyir və Səni and verirəm Öz kəramətli vəchinə, Öz nurlu vəchinin nuruna, əzəli mülkünə (səltənətinə), ey Həyy, ey Qəyyum. Səni and verirəm o adına ki, asimanlar və yerlər onun səbəbi ilə işıqlanmışdıræ and verirəm o adına ki, onun səbəbi ilə əvvəldəkilər və axırdakılar islah olar.
Ey hər bir diridən öncə diri olan, ey hər bir diridən sonra diri qalan, ey heç bir diri olmayan vaxt diri olan, ey ölüləri dirildən, ey diriləri öldürən, ey diri, ey o kəs ki, Səndən başqa bir tanrı yoxdur.
İlahi, mövlamıza, bizi hidayət edən, özü də hidayət olunmuş, Sənin əmrinlə (haqq-ədalətin) bərqərar olması üçün qiyam edən imama, (Sənin salavatın ona və onun mə`sum ata-babalarına olsun!) yer üzünün şərq və qərbində, səhra və dağlarında, quruda və dənizində olan bütün mö`min kişi və qadınlar tərəfindən Allah ərşinin vəzni, kəlmələrinin qədəri, elmini saydığı kitabının əhatə etdiyi qədər salavat göndər.
İlahi, bu günün sübhündə, yaşadığım günlərdə onunla bağladığım əhdi, boynumda olan bey`ətini təzələyirəm və heç vaxt o bey`ətdən əl çəkmərəm.
İlahi, məni o Həzrətin köməkçilərindən, onu müdafiə edənlərdən, ona lazım olan köməklərə tələsənlərdən, əmrlərini yerinə yetirənlərdən, onu himayə edənlərdən, onun istəklərinə doğru öndə olanlardan və onun gözü önündə şəhid olanlardan qərar ver.
İlahi, əgər ölüm hökmü – bəndələrin üçün labüd və qaçılmaz qərar verdiyin hökm – mənimlə o Həzrətin arasında ayrılıq salsa, məni (imamın zühurunda) kəfən geydiyim, qılıncımı siyirib nizəmi ələ aldığım, kənd və şəhərlərdə (qiyama) də`vət edən carçının də`vətinə ləbbeyk ("qəbul etdim") deyən halda qəbirimdən çıxart.
İlahi, rəşid (parlaq) sima (haqq və düz yola hidayət edən) nuru, bəyənilmiş gözəl alnı mənə göstər, ona nəzər etməklə gözümə şəfa ver! Onun fərəcini sür`ətləndir, zühurunu asanlaşdır, yolunu genişləndir, məni onun yolu ilə apar, əmrini nüfuzlu et, arxasını möhkəmlət.
İlahi, onun səbəbi ilə bizim ölkələri abadlaşdırıb bəndələrinin (mə`nəviyyatını) dirilt. Çünki Sən buyurmusan və Sözün də haqqdır: "Fəsad quruda və dəryada, camaatın kəsb etdikləri pis əməllərə görə zahir oldu."
İlahi, bizim üçün Öz vəlini – Sənin Rəsulunun adı ilə eyni adda olan, Rəsulunun qızının oğlunu zahir et ki, batildən bir şey qalmasın və Həzrət onu tar-mar etsin, haqqı bərqərar edib möhkəmlətsin.
İlahi, onu məzlum bəndələrin üçün sığınacaq, Səndən başqa bir köməkçi tapmayanlar üçün bir köməkçi, Kitabının icra olunmayan qanunlarını yeniləşdirən, Sənin dininin, Rəsulunun sünnələrindən gəlib çatan hökmlərini dirçəldən qərar ver.
İlahi, onu, zalimlərin törədə biləcəyi təhlükələrdən amanda saxla.
İlahi, onun görünməsi və ona də`vətində tabe olanların vasitəsilə Öz Peyğəmbərin Məhəmmədi sevindir, ondan sonra bizim çarəsizliyimizə rəhm et! Onun zühur edib hazır olması ilə bu ümmətin müşkül və giriftarçılıqlarını aradan qaldır, bizim üçün onun zühurunu tezləşdir. "Həqiqətən onlar bunu (zühuru) uzaq, biz isə yaxın görürük." Səni and verirəm Öz rəhmətinə, ey rəhm edənlərin ən rəhimlisi! Tələs, tələs, ey Mövlam, ey Sahibəzzaman!

:book:Ərəb

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟْﻌَﻈﻴﻢِ، ﻭَﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻜُﺮْﺳِﻲِّ ﺍﻟﺮَّﻓﻴﻊِ، ﻭَﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠُﻮﺭِ،
ﻭَﻣُﻨْﺰِﻝَ ﺍﻟﺘَّﻮْﺭﺍﺓِ ﻭَﺍﻻِْﻧْﺠﻴﻞِ ﻭَﺍﻟﺰَّﺑُﻮﺭِ، ﻭَﺭَﺏَّ ﺍﻟﻈِّﻞِّ ﻭَﺍﻟْﺤَﺮُﻭﺭِ، ﻭَﻣُﻨْﺰِﻝَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﺍﻟْﻌَﻈﻴﻢِ، ﻭَﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻤَﻼﺋِﻜَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻘَﺮَّﺑﻴﻦَ ﻭَﺍﻻَْﻧْﺒِﻴﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠﻴﻦَ ،
ﺍَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺍِﻧّﻲ ﺍَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺎِﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟْﻜَﺮﻳﻢِ، ﻭَﺑِﻨُﻮﺭِ ﻭَﺟْﻬِﻚَ ﺍﻟْﻤُﻨﻴﺮِ ﻭَﻣُﻠْﻜِﻚَ ﺍﻟْﻘَﺪﻳﻢِ، ﻳﺎ ﺣَﻲُّ ﻳﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡُ ﺍَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺎﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟَّﺬﻱ ﺍَﺷْﺮَﻗَﺖْ ﺑِﻪِ ﺍﻟﺴَّﻤﺎﻭﺍﺕُ ﻭَﺍﻻَْﺭَﺿُﻮﻥَ، ﻭَﺑِﺎﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟَّﺬﻱ ﻳَﺼْﻠَﺢُ ﺑِﻪِ ﺍﻻَْﻭَّﻟُﻮﻥَ ﻭَﺍﻻْﺧِﺮُﻭﻥَ، ﻳﺎ ﺣَﻴّﺎً ﻗَﺒْﻞَ ﻛُﻞِّ ﺣَﻲٍّ ﻭَﻳﺎ ﺣَﻴّﺎً ﺑَﻌْﺪَ ﻛُﻞِّ ﺣَﻲٍّ ﻭَﻳﺎ ﺣَﻴّﺎً ﺣﻴﻦَ ﻻ ﺣَﻲَّ
ﻳﺎ ﻣُﺤْﻴِﻲَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗﻰ ﻭَﻣُﻤﻴﺖَ ﺍﻻَْﺣْﻴﺎﺀِ، ﻳﺎ ﺣَﻲُّ ﻻ ﺍِﻟـﻪَ ﺍِﻟّﺎ ﺍَﻧْﺖَ، ﺍَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺑَﻠِّﻎْ ﻣَﻮْﻻﻧَﺎ ﺍﻻِْﻣﺎﻡَ ﺍﻟْﻬﺎﺩِﻱَ ﺍﻟْﻤَﻬْﺪِﻱَّ ﺍﻟْﻘﺎﺋِﻢَ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻙَ ﺻَﻠَﻮﺍﺕُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭ ﻋَﻠﻰ ﺁﺑﺎﺋِﻪِ ﺍﻟﻄّﺎﻫِﺮﻳﻦَ ﻋَﻦْ ﺟَﻤﻴﻊِ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﺎﺕِ ﻓﻲ ﻣَﺸﺎﺭِﻕِ ﺍﻻَْﺭْﺽِ ﻭَﻣَﻐﺎﺭِﺑِﻬﺎ
ﺳَﻬْﻠِﻬﺎ ﻭَﺟَﺒَﻠِﻬﺎ ﻭَﺑَﺮِّﻫﺎ ﻭَﺑَﺤْﺮِﻫﺎ، ﻭَﻋَﻨّﻲ ﻭَﻋَﻦْ ﻭﺍﻟِﺪَﻱَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮﺍﺕِ ﺯِﻧَﺔَ ﻋَﺮْﺵِ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﻣِﺪﺍﺩَ ﻛَﻠِﻤﺎﺗِﻪِ، ﻭَﻣﺎ ﺍَﺣْﺼﺎﻩُ ﻋِﻠْﻤُﻪُ ﻭَﺍَﺣﺎﻁَ ﺑِﻪِ ﻛِﺘﺎﺑُﻪُ ؛
ﺍَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺍِﻧّﻲ ﺍُﺟَﺪِّﺩُ ﻟَﻪُ ﻓﻲ ﺻَﺒﻴﺤَﺔِ ﻳَﻮْﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﻭَﻣﺎ ﻋِﺸْﺖُ ﻣِﻦْ ﺍَﻳّﺎﻣﻲ ﻋَﻬْﺪﺍً ﻭَﻋَﻘْﺪﺍً ﻭَﺑَﻴْﻌَﺔً ﻟَﻪُ ﻓﻲ ﻋُﻨُﻘﻲ، ﻻ ﺍَﺣُﻮﻝُ ﻋَﻨْﻬﺎ ﻭَﻻ ﺍَﺯُﻭﻝُ ﺍَﺑَﺪﺍً،
ﺍَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺍﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﺍَﻧْﺼﺎﺭِﻩِ ﻭَﺍَﻋْﻮﺍﻧِﻪِ ﻭَﺍﻟﺬّﺍﺑّﻴﻦَ ﻋَﻨْﻪُ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴﺎﺭِﻋﻴﻦَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻓﻲ ﻗَﻀﺎﺀِ ﺣَﻮﺍﺋِﺠِﻪِ،
ﻭَﺍﻟْﻤُﻤْﺘَﺜِﻠﻴﻦَ ﻻَِﻭﺍﻣِﺮِﻩِ ﻭَﺍﻟُْﻤﺤﺎﻣﻴﻦَ ﻋَﻨْﻪُ،
ﻭَﺍﻟﺴّﺎﺑِﻘﻴﻦَ ﺍِﻟﻰ ﺍِﺭﺍﺩَﺗِﻪِ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺸْﻬَﺪﻳﻦَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻳْﻪِ، ﺍَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺍِﻥْ ﺣﺎﻝَ ﺑَﻴْﻨﻲ ﻭَﺑَﻴْﻨَﻪُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕُ ﺍﻟَّﺬﻱ ﺟَﻌَﻠْﺘَﻪُ ﻋَﻠﻰ ﻋِﺒﺎﺩِﻙَ ﺣَﺘْﻤﺎً ﻣَﻘْﻀِﻴّﺎً
ﻓَﺎَﺧْﺮِﺟْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﺮﻱ ﻣُﺆْﺗَﺰِﺭﺍً ﻛَﻔَﻨﻰ ﺷﺎﻫِﺮﺍً ﺳَﻴْﻔﻲ ﻣُﺠَﺮِّﺩﺍً ﻗَﻨﺎﺗﻲ ﻣُﻠَﺒِّﻴﺎً ﺩَﻋْﻮَﺓَ ﺍﻟﺪّﺍﻋﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺤﺎﺿِﺮِ ﻭَﺍﻟْﺒﺎﺩﻱ، ﺍَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺍَﺭِﻧﻲِ ﺍﻟﻄَّﻠْﻌَﺔَ ﺍﻟﺮَّﺷﻴﺪَﺓَ، ﻭَﺍﻟْﻐُﺮَّﺓَ ﺍﻟْﺤَﻤﻴﺪَﺓَ، ﻛْﺤُﻞْ ﻧﺎﻇِﺮﻱ ﺑِﻨَﻈْﺮَﺓ ﻣﻨِّﻲ ﺍِﻟَﻴْﻪِ، ﻭَﻋَﺠِّﻞْ ﻓَﺮَﺟَﻪُ ﻭَﺳَﻬِّﻞْ ﻣَﺨْﺮَﺟَﻪُ، ﻭَﺍَﻭْﺳِﻊْ ﻣَﻨْﻬَﺠَﻪُ ﻭَﺍﺳْﻠُﻚْ ﺑﻲ ﻣَﺤَﺠَّﺘَﻪُ، ﻭَﺍَﻧْﻔِﺬْ ﺍَﻣْﺮَﻩُ ﻭَﺍﺷْﺪُﺩْ ﺍَﺯْﺭَﻩُ
ﻭَﺍﻋْﻤُﺮِ ﺍﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺑِﻪِ ﺑِﻼﺩَﻙَ، ﻭَﺍَﺣْﻲِ ﺑِﻪِ ﻋِﺒﺎﺩَﻙَ،
ﻓَﺎِﻧَّﻚَ ﻗُﻠْﺖَ ﻭَﻗَﻮْﻟُﻚَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ : " ﻇَﻬَﺮَ ﺍﻟْﻔَﺴﺎﺩُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺑِﻤﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ ﺍَﻳْﺪِﻱ ﺍﻟﻨّﺎﺱِ " ،
ﻓَﺎَﻇْﻬِﺮِ ﺍﻟّﻠﻬُﻢَّ ﻟَﻨﺎ ﻭَﻟِﻴَّﻚَ ﻭَﺍﺑْﻦَ ﺑِﻨْﺖِ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﺍﻟْﻤُﺴَﻤّﻰ ﺑِﺎﺳْﻢِ ﺭَﺳُﻮﻟِﻚَ ﺣَﺘّﻰ ﻻ ﻳَﻈْﻔَﺮَ ﺑِﺸَﻲْﺀ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒﺎﻃِﻞِ ﺍِﺍﻟّﺎ ﻣَﺰَّﻗَﻪُ، ﻭَﻳُﺤِﻖَّ ﺍﻟْﺤَﻖَّ ﻭَﻳُﺤَﻘِّﻘَﻪُ، ﻭَﺍﺟْﻌَﻠْﻪُ ﺍَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻣَﻔْﺰَﻋﺎً ﻟِﻤَﻈْﻠُﻮﻡِ ﻋِﺒﺎﺩِﻙَ، ﻭَﻧﺎﺻِﺮﺍً ﻟِﻤَﻦْ ﻻ ﻳَﺠِﺪُ ﻟَﻪُ ﻧﺎﺻِﺮﺍً ﻏَﻴْﺮَﻙَ،
ﻭَﻣُﺠَﺪِّﺩﺍً ﻟِﻤﺎ ﻋُﻄِّﻞَ ﻣِﻦْ ﺍَﺣْﻜﺎﻡِ ﻛِﺘﺎﺑِﻚَ،
ﻭَﻣُﺸَﻴِّﺪﺍً ﻟِﻤﺎ ﻭَﺭَﺩَ ﻣِﻦْ ﺍَﻋْﻼﻡِ ﺩﻳﻨِﻚَ ﻭَﺳُﻨَﻦِ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺁﻟِﻪِ، ﻭَﺍﺟْﻌَﻠْﻪُ ﺍَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻣِﻤَّﻦْ ﺣَﺼَّﻨْﺘَﻪُ ﻣِﻦ ﺑَﺄﺱِ ﺍﻟْﻤُﻌْﺘَﺪﻳﻦَ، ﺍَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻭَﺳُﺮَّ ﻧَﺒِﻴَّﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪﺍً ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺁﻟِﻪِ ﺑِﺮُﺅْﻳَﺘِﻪِ ﻭَﻣَﻦْ ﺗَﺒِﻌَﻪُ ﻋَﻠﻰ ﺩَﻋْﻮَﺗِﻪِ، ﻭَﺍﺭْﺣَﻢِ ﺍﺳْﺘِﻜﺎﻧَﺘَﻨﺎ ﺑَﻌْﺪَﻩُ،
ﺍَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺍﻛْﺸِﻒْ ﻫﺬِﻩِ ﺍﻟْﻐُﻤَّﺔَ ﻋَﻦْ ﻫﺬِﻩِ ﺍﻻُْﻣَّﺔِ ﺑِﺤُﻀُﻮﺭِﻩِ، ﻭَﻋَﺠِّﻞْ ﻟَﻨﺎ ﻇُﻬُﻮﺭَﻩُ، ﺍِﻧَّﻬُﻢْ ﻳَﺮَﻭْﻧَﻪُ ﺑَﻌﻴﺪﺍً ﻭَﻧَﺮﺍﻩُ ﻗَﺮﻳﺒﺎً، ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِـﻚَ ﻳـﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮّﺍﺣِﻤﻴﻦَ . ﺍﻟْﻌَﺠَﻞْ ﺍﻟْﻌَﺠَﻞْ ﻳٰﺎ ﻣَﻮْﻻٰﻱَ ﻳٰﺎ ﺻٰﺎﺣِﺐَ ﺍﻟﺰَّﻣٰﺎﻥِ
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
İmam Həsənin (ə) duası
İmam Həsənin (ə) duası
Həzrət Əli əleyhissalamın namazı
Həzrət Əli əleyhissalamın namazı
İmam Zaman əleyhissalamın duası
İmam Zaman əleyhissalamın duası
Cümə axşamının duası
Cümə axşamının duası
ZIYARƏTI AŞURA - ƏRƏBCƏ OXUNUŞU VƏ TƏRCÜMƏSi
ZIYARƏTI AŞURA - ƏRƏBCƏ OXUNUŞU VƏ TƏRCÜMƏSi
Qurban bayramı və həmin günün əməlləri haqqında qısa məlumat.
Qurban bayramı və həmin günün əməlləri haqqında qısa məlumat.
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
NÜDBƏ DUASI
NÜDBƏ DUASI
Ramazan ayının 25-ci gününün duası
Ramazan ayının 25-ci gününün duası
Cövşan Kəbir duası
Cövşan Kəbir duası
Qadr gecəsinin əməlləri
Qadr gecəsinin əməlləri
Ramazan ayının 10-cu gününün duası
Ramazan ayının 10-cu gününün duası
Orucluğun başlanması münasibətilə İmam Səccadın (ə) duası
Orucluğun başlanması münasibətilə İmam Səccadın (ə) duası
Mübarək Ramazan ayının birinci gecəsinə məxsus əməllər və dualar aşağıdakılardan ibarətdir:
Mübarək Ramazan ayının birinci gecəsinə məxsus əməllər və dualar aşağıdakılardan ibarətdir:
ZİKRLƏRİN TƏRCÜMƏSİ
ZİKRLƏRİN TƏRCÜMƏSİ
RƏCƏB AYININ 13, 14 VƏ 15-Cİ GÜNLƏRİ – “ƏYYAMUL-BİZ” (AĞ GÜNLƏR) VƏ ONUN ƏMƏLLƏRİ
RƏCƏB AYININ 13, 14 VƏ 15-Cİ GÜNLƏRİ – “ƏYYAMUL-BİZ” (AĞ GÜNLƏR) VƏ ONUN ƏMƏLLƏRİ
Bu duanı İmam Sadiq(ə) Rəcəb ayında hər gün oxuyardı:
Bu duanı İmam Sadiq(ə) Rəcəb ayında hər gün oxuyardı:
Namazın sözləri və tərcüməsi
Namazın sözləri və tərcüməsi
Novruz Bayramının əmələri
Novruz Bayramının əmələri
Peyğəmbər (s) - Şölələnən çıraq
Peyğəmbər (s) - Şölələnən çıraq
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
Cümə günün duası
Cümə günün duası
“Əşərat duası”  Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
“Əşərat duası” Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
Qurban bayramının namazı
Qurban bayramının namazı
Qurban bayramı və həmin günün əməlləri haqqında qısa məlumat.
Qurban bayramı və həmin günün əməlləri haqqında qısa məlumat.
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının  əməllərli
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının əməllərli
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Ramazan ayının 9-cu gününün duası:
Ramazan ayının 9-cu gününün duası:
Xoş gəldin Ramazan! Bu Gecənin əməlləri
Xoş gəldin Ramazan! Bu Gecənin əməlləri
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Şəban  ayinin  gündəlik  əməlləri  (1-2-3-cü günlər)
Şəban ayinin gündəlik əməlləri (1-2-3-cü günlər)
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
Cümə günün duası
Cümə günün duası
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))